INTEGRITETSPOLICY & COOKIES

Här kan du läsa hur vi behandlar personuppgifter utifrån dataskyddslagens regleringar.

China Teatern AB värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa tillämpliga dataskyddsregler. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av Oscarsteatern AB, Oscarsteatern AB är Oscarsteatern och China Teatern, och våra ägare* +** och samarbetspartners (i fortsättningen omnämnt som CT).

* Vicky Nöjesproduktion och 2Entertain AB

** Nuvarande bolag och arenor som ingår i koncernbolaget Moment Group som äger 2Entertain AB är: Ballbreaker, China Teatern, Cirkusbygningen, Golden Hits, Hamburger Börs, Hansen, Intiman, KPH Matbar, Kungsportshuset, Ladies Night, Lisebergsteatern, Minnesota Communication, Oscarsteatern, Showtic, The Concept, Vallarnas Friluftsteater, Wallmans och Wallmans Group men kan komma att förändras.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som du har lämnat till oss
När du gett ditt samtycke till CT kommer du att lämna viss information om dig till oss, du kommer även att lämna information vid köp samt vid annan kontakt med oss (t. ex. biljettkassan). Du kan även komma att lämna information till oss av andra anledningar.

Personuppgifter som vi har samlat in från dig
När du handlar hos CT, besöker någon av CTs webbplatser eller på annat sätt interagerar med oss samlar vi in dina personuppgifter. CT behandlar information om de varor som du har köpt, klickat på eller lagt i din varukorg på någon av CTs webbplatser. Vi behandlar även uppgifter om din köphistorik, dina köpmönster och dina preferenser som kund hos oss. Vi behandlar även IP-adress, språkinställningar, geografisk information och annan data vi får i samband med ditt besök på CTs webbplatser.

Personuppgifter som vi har samlat in från tredje part
För att kunna hålla en god kund- och registervård, använder CT en ackrediterad leverantör för automatisk hämtning och uppdatering av dina personuppgifter hos folkbokföringen.

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter
CT kan behandla dina uppgifter antingen för att du samtycker till det eller för att det krävs enligt till exempel lag eller förordning. Att lämna samtycke till behandling av personuppgifter är helt frivilligt och du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter om du har samtyckt till det:
• För att skicka nyhetsbrev och annan marknadsföring till dig.
• För att förbättra vår kommunikation, service, produkter och tjänster.
• För att hålla våra kundregister uppdaterade med aktuell adress via ditt personnummer.
• För att kunna anpassa CTs webbplatser efter ditt beteende och preferenser.

Direktmarknadsföring
Om du samtycker till det kommer CT att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Dina uppgifter kan komma att användas för direktmarknadsföring, nyhetsbrev, kundundersökningar samt för statistikändamål och kan användas för utskick per post, e-post, sms samt andra digitala kanaler till dig fram till dess att du återkallar ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla samtycket vid kontakt med kundservice, biljettkassan eller avregistreringslänk i e-mail och nyhetsbrev. Vi följer Marknadsföringslagens riktlinjer gällande reklam till barn.

Profilering
Om du samtycker till det kommer CT att behandla dina personuppgifter för att analysera din köphistorik, ditt köpbeteende och ditt beteende på dotterbolagens webbplatser i syfte att få mer kunskap om dig som kund och våra kunder i allmänhet samt för att kunna förbättra våra erbjudanden (profilering). För samma ändamål kan vi även komma att behandla eventuella personliga önskemål eller preferenser som du lämnat till oss, t.ex. information om att du har barn eller är intresserad av en speciell kategori av varor. Detta gör vi genom att analysera vilka köp du tidigare gjort och vilka varor du tittat på eller lagt i kundkorgen. Baserat på denna information kommunicerar vi riktade budskap till dig.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse:
• För att ge dig information om dina köp på CTs webbplatser tex orderbekräftelser, leveransinformation etc.
• För att leverera dina köp på CTs webbplatser eller på fysiskt försäljningsställe till din angivna adress.
• För att kunna ta betalt för dina köp om du valt att betala mot faktura.
• För att kunna erbjuda digitala kvitton för dina köp.
• För att fullgöra krav enligt exempelvis bokföringslagen och konsumentköplagen.
• För att fullgöra vårt avtal eller uppfylla våra åtaganden i förhållande till dig.

Cookies

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kan komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Vi lämnar ut dina personuppgifter till följande;

Andra företag inom CT. Då CT är ett internationellt företag så kan vissa av dina personuppgifter lämnas ut till bolag i koncernen som verkar i andra länder;

Leverantörer av IT-system och dess samarbetspartners inom utveckling och support. Dessa företag tillhandahåller tjänster, tekniska lösningar och plattformar för CTs kundrelationsarbete.

Leverantörer av adressuppgifter. CT använder en ackrediterad leverantör för automatisk hämtning och uppdatering av dina adressuppgifter hos folkbokföringen.

Samarbetspartners som hanterar betalning. För att hantera betalningar som görs av CTs kunder använder vi oss av leverantörer för att garantera säkra betalningslösningar.

Övriga samarbetspartners. Som kund hos CT vill vi även kunna erbjuda dig förmåner hos någon av våra samarbetspartners. Detta innebär att vi för att du ska få möjlighet att nyttja erbjudanden och förmåner hos dem kan behöva dela med oss av vissa av dina personuppgifter, såsom namn, e-post och mobilnummer. Erbjudanden i samarbete med externa partners kommer endast att skickas av dotterbolag/partners till CT och de personuppgifter som lämnas till samarbetspartners används bara för att du ska kunna identifiera dig som kund hos CT.

Överföring av personuppgifter till tredje land
Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Vi överför personuppgifter till USA med stöd av EU-kommissionens klausuler om tillåten överföring till tredje land. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som CT vidtagit eller information om var dessa gjorts tillgängliga kan du få detta genom att kontakta oss, se kontaktuppgifter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Data kan exempelvis sparas längre om så krävs enligt konsumentköplagen eller bokföringslagen. Personuppgifterna lagras och behandlas i CTs IT-system. Uppgifter rörande dina köp sparas i 36 månader.

Du kan när som helst kontakta oss och ta tillbaka ditt samtycke och begära att vi tar bort dina personuppgifter.

Dina rättigheter
I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Under vissa förutsättningar, till exempel om du återkallar ditt samtycke, invänder mot vår behandling eller anser att behandlingen inte är nödvändig för de angivna ändamålen, har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter med effekt från och med att återkallelsen är gjord. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring och profilering.

All kommunikation och samtliga åtgärder som CT vidtar med anledning av dina rättigheter tillhandahålls kostnadsfritt. CT förbehåller sig rätten att vid uppenbart ogrundade eller orimliga begäranden att antingen ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den information eller vidta den åtgärd som begärts, eller vägra att tillmötesgå begäran.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Kontakt

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta CTs biljettkassa via telefon på 08-20 50 00.

CTs personuppgiftsombud kan nås via brev till

”Personuppgiftsombudet, Oscarsteatern AB, Kungsgatan 63, 111 22 Stockholm”

Denna information om behandling av personuppgifter fastställdes av CT den 2018-04-01.